Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλευσεων
  • ΠΑΑ 2014-2020

Μέτρο 6.3 – Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, βάση της υφιστάμενης κατάστασης. Το ποσό στήριξης είναι ίσο με 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο και δε συνδέεται με την υλοποίηση δαπανών.

Η οικονομική στήριξη χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου και καταβάλλεται σε 2 δόσεις:

  • Α’ δόση: είναι το 70% του συνολικού ποσού στήριξης και καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης.
  • Β’ δόση: είναι το υπόλοιπο 30% του συνολικού ποσού στήριξης και καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη με προϋποθέσεις την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων.

.

Το συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να αποτελέσει μια πολύ σημαντική ανάσα βιωσιμότητας για τους μικρούς παραγωγούς. Το πρόγραμμα αυτό δίνει την ευκαιρία σε υφιστάμενους παραγωγούς που επιδίωξαν την ενασχόλησή τους με τη γεωργία χωρίς κάποια πριμοδότηση, να επενδύσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να ενδυναμώσουν οι μικρές υφιστάμενες γεωργικές επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση ο αγροτικός τομέας.

  • ΜΕΤΡΟ 6.3 ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ
  • ΜΕΤΡΟ 6.3 ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο